Politica de confidențialitate

1. DATE DESPRE OPERATOR

BT LEASING TRANSILVANIA IFN S.A. este o institutie financiara nebancara, persoana juridica romana, inscrisa la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J12/1096/95, avand codul unic de inregistrare nr. RO7424119 si cu sediul social in Romania, jud. Cluj, Mun. Cluj-Napoca, str. C. Brancusi, nr. 74-76, et. 1, jud. Cluj, parte (subsidiara) a Grupului Financiar Banca Transilvania (denumit in continuare Grupul BT), care desfasoara activitati de finantare in sistem leasing financiar, produse ce se adreseaza atat persoanelor fizice cat si juridice. Pagina noastra oficiala de internet este www.btleasing.ro (denumita in continuare “website-ul BTL”), iar date noastre de contact sunt: tel.: 0264.438.816, fax: 0264.444.150, adresa de e-mail: office@btleasing.ro.

In cadrul BT LEASING TRANSILVANIA IFN S.A., (denumita in continuare “BTL”) ne preocupam
constant ca datele cu caracter personal ale tuturor persoanelor cu care interactionam – clienti, vizitatori,
furnizori de servicii/colaboratori, etc – (denumite in continuare “persoane vizate”) sa fie prelucrate in
conformitate cu dispozitiile legale aplicabile, inclusiv cu cele ale Regulamentului UE 679/2016 –
Regulamentul General privind Protectia Datelor, la cele mai inalte standarde de securitate si
confidentialitate.

2. DATE DESPRE RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR

Pentru a ne indruma si sustine in activitatea noastra in domeniul prelucrarii si protectiei datelor cu
caracter personal, am numit un responsabil cu protectia datelor (data protection officer sau DPO), care
poate fi contactat de orice persoana in legatura cu orice aspecte legate de modul in care BTL
prelucreaza aceste date, prin transmiterea unei sesizari/reclamatii la:

 • sediul BTL din mun. Cluj-Napoca, str. C. Brancusi, nr. 74-76, et. 1, jud. Cluj cu mențiunea “în atenția responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal” sau a unui mesaj la
 • adresa de posta electronica dpo@btleasing.ro

3. ASPECTE INTRODUCTIVE

In cele ce urmeaza, va prezentam politica noastra in acest domeniu foarte important pentru orice persoana fizica, pe care ne angajam sa o revizuim la anumite intervale de timp, in vederea imbunatatirii ei continue. Prin aceasta Politica intelegem sa ne indeplinim fata de toate categoriile de persoane fizice ale caror date cu caracter personal le prelucram in cadrul activitatii noastre („persoane vizate”) obligatia de informare in conformitate cu prevederile art. 13-14 din Regulamentul UE nr. 679/2016 sau Regulamentul general privind protectia datelor (denumit in continuare „GDPR”).

Prezenta Politica nu se adreseaza angajatilor BTL, aceasta categorie de persoane vizate fiind informata in legatura cu datele cu caracter personal pe care BTL le prelucreaza in calitate de angajator printr-un document distinct.

Ori de câte ori vom avea posibilitatea obiectivă de a informa în mod direct anumite categorii de persoane vizate despre prelucrarea datelor lor, ne angajăm să procedăm în acest sens. În unele cazuri însă, fie nu avem posibilitatea obiectivă, fie ar implica un efort disproporționat pentru BTL să își îndeplinească direct acestă obligație. Pentru toate aceste situații, ne îndeplinim obligația de informare prin această Politică de confidențialitate.

Va vom explica in prezenta politica ce date cu caracter personal prelucram de la persoanele cu care interactionam in cadrul activitatii noastre, in ce modalitati, in ce scopuri le utilizam, catre cine le dezvaluim sau le transferam, in ce fel asiguram securitatea lor, precum si care sunt drepturile pe care le aveti in legatura cu datele dumneavoastra cu caracter personal si cum puteti sa vi le exercitati.

În cazul în care nu sunteți familiarizați cu sensul diferiților termeni de specialitate utilizați în cadrul GDPR sau al legislației aplicabile în domeniul financiar, vă recomandăm să studiați mai întâi secțiunea referitoare la:

Termenii definiti in prezenta sectiune, vor avea urmatorul inteles atunci cand sunt utilizati in prezenta Politica:

a. “date cu caracter personal” înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;

b. “prelucrare” inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, stocarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, transmiterea, combinarea, blocarea, restrictionarea, stergerea, distrugerea, arhivarea datelor cu caracter personal.

c. “GDPR” inseamna Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului din 27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in cee ace priveste prelucrarea datelor cu character personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE;

d. “Grupul Financiar BT”- Banca împreună cu entități controlate de aceasta precum, BT Microfinanțare IFN SA ( „BT Mic”) , BT Asset Management S.A.I. S.A., ( „BTAM”) , BT Leasing Transilvania IFN S.A. („BTL”) , BT Direct IFN S.A. („BTD”) , BT Capital Partners S.S.I.F. S.A.(„BTCP”) , Fundația Clubul Întreprinzătorului Român, Fundația Clujul are Suflet și alte entități care se pot alătura acestui grup în viitor;

e. “persoana vizata” – persoana fizica ale carei date cu caracter personal se prelucreaza;

f. “operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal;

g. “persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;

h. “destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia/căruia îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate cu dreptul UE sau cu dreptul intern dintr-un stat membru UE nu sunt considerate destinatari;

i. “parte terţă” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;

j. “consimţământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;

k. “țară terță”- stat aflat in afara Spatiului Economic European (SEE). SEE include statele membre ale Uniunii Europene și, în plus – Norvegia, Islanda si Liechtenstein; l. “date privind sănătatea” înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenţă medicală, care dezvăluie informaţii despre starea de sănătate a acesteia;

m. “creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanţa la locul de muncă, situaţia economică, sănătatea, preferinţele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;

n. “ANSPDCP”- Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal din Romania;

o. “mijloace electronice” – echipamente electronice și rețele de cablu, fibră optică, radio, satelit și altele asemenea, utilizate pentru prelucrarea, stocarea sau transmiterea informației;

p. „Beneficiar real” conform prevederilor art. 4 alin. 1din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, este orice persoană fizică ce deţine sau controlează în cele din urmă clientul şi/sau persoana fizica în numele ori in interesul căruia/căreia se realizează o tranzacţie, o operaţiune sau o activitate și include cel puțin categoriile de persoane fizice menționate la art. 4 alin. 2 literele a, b, c, d din acest act normativ;

q. “Persoană expusă public” conform prevederilor art. 3 alin. 1 din Legea nr. 129/2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, sunt persoanele fizice care exercită sau au exercitat funcţii publice importante și include cel puțin categoriile de persoane fizice menționate la art. 3 alin. 2 din acest act normativ.

In cadrul activitatii pe care o desfasoara, BTL prelucreaza diferite categorii de date cu caracter personal, in functie de calitatea pe care persoanele vizate o au in relatie cu BTL.

Raportat la relatia pe care o aveti cu BTL intr-un anumit context, va prezentam in cele ce urmeaza cum va vom prelucra datele cu caracter personal:

i. Cine este client BTL in scopul prezentei Politici de confidentialitate?

 • clienti persoane fizice ce aplica pentru o finantare BTL sau beneficiaza de o finantare BTL;
 • persoana fizica, codebitor al unui client persoana fizica BTL;
 • reprezentatul legal sau conventional al unui Client persoana juridica precum, dar fara a se limita la persoane juridice de tipul: Persoana Fizica Autorizata, Intreprindere Individuala, profesie liberala (precum, dar fara a se limita la contabil, medic, notar, avocat), societate cu raspundere limitata, societate pe actiuni, in comandita, etc, societati profesionale, asociatii si fundatii, unitati administrativ teritoriale, regii autonome, culte, etc.;
 • reprezentatul legal sau conventional al unei persoane juridice, care garanteaza in calitate de fidejusor o finantare BTL;
 • beneficiarul real al unui solicitant de leasing financiar BTL sau al unui contract de leasing financiar aflat in derulare;
 • persoana fizica garant al unui contract de leasing financiar (cu titlu de exemplu, dar fara a se limita la avalisti, fidejusori, garanti ipotecari, cedenti sau debitori cedati, garanti cu depozit cash colateral, etc)

ii. Scopurile in care prelucram datele 

Daca va aflati in una din situatiile de mai sus, va vom prelucra, dupa caz, datele in urmatoarele scopuri:

 • Verificarea identitatii, in vederea prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru confirmarea calitatii de client BTL; Verificarea identității se realizează la stabilirea sau, dupa caz, in vederea stabilirii unei relatii de afaceri, precum și pe parcursul derulării unei asemenea relații de afaceri, fiind necesara depunerii cererii de finantare, identificarii si cunoasterii clientului, gestionarii contractului si garantiilor. În unitățile BTL sau ale colaboratorilor BTL identitatea se verifică în baza actelor de identitate aflate în termenul de valabilitate, care trebuie prezentate în original;
 • cunoașterea Clientelei pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului, inclusiv verificarea pe bază de risc, prin aplicarea măsurilor de cunoaștere a Clientelei care presupun atât verificarea identității, cât și prelucrarea unor date cu caracter personal impuse de lege, atât la momentul dobândirii de către o anumită persoană fizică a calității de Client (colectarea datelor), pe întreaga perioadă cât această calitate este deținută (actualizarea datelor), precum și ulterior acestui moment, pentru perioada de timp stabilită legal după momentul încetării calității de Client (stocarea datelor și prelucrarea lor în scopurile permise de lege);
 • evaluarea bonitatii si eligibilitatii, reducerea riscului de creditare, determinarea gradului de îndatorare a Clienților interesați de serviciile de creditare ale BTL;
 • Incheierea, derularea si executarea contractelor de leasing financiar si a celor de garantie;
 • pentru determinarea persoanelor in drept sa emita BO pe contul indicat (se verifica semnaturile din fisa specimen eliberata de banca), determinarea titularilor dreptului de proprietate (se verifica extrasele CF pentru a se identifica si a se verifica identitatea garantului ipotecar);
 • formularea unor cereri, interogari, realizarea și transmiterea de raportări către instituțiile competente să le recepționeze, în conformitate cu prevederile legale aplicabile BTL (precum, dar fără a se limita la: BNR, Centrala Riscurilor de Credit, Centrala Incidentelor de Plati, ANAF – pentru consultarea bazei de date a MFP-ANAF in cazul in care v-ati exprimat acordul (consimtamantul) in acest sens pe formularul dedicat, angajatorul dumneavoastra (in cazul in care faceti dovada veniturilor dumneavoastra cu o adeverinta de venit de la angajator), SRPCIV (pentru datele necesare inmatricularii bunului);
 • realizarea analizelor si ținerea evidențelor de gestiune economică, financiară și/sau administrativă a BTL;
 • administrarea în cadrul departamentelor interne a serviciilor și produselor oferite de BTL;
 • evaluarea și monitorizarea comportamentului financiar-comercial al Clienților pe parcursul derulării relației de afaceri cu BTL, în vederea detectării tranzacțiilor neobișnuite și a tranzacțiilor suspecte, conform obligațiilor legale de cunoaștere a Clientelei instituite în sarcina BTL pentru prevenirea spălării banilor şi finanţării terorismului;
 • colectarea debitelor și recuperarea creanţelor înregistrate de Clienți;
 • aparărea în justiție a drepturilor și intereselor BTL, soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări în care BTL este implicată;
 • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor și proceselor BTL, precum și realizarea activităților de audit sau investigații;
 • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate BTL de orice persoană și/sau de autorități sau instituții, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice și internet;
 • dovedirea cererilor/acordurilor/opțiunilor cu privire la anumite aspecte;
 • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic- a documentelor, realizarea copiilor de siguranță
 • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată BTL și/sau expediată de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat;
 • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BTL și a spațiilor fizice în care BTL își desfășoară activitatea;
 • crearea sau analizarea de profiluri pentru imbunatatirea produselor/serviciilor BTL sau ale entitatilor din Grupul BT;
 • calcularea comisioanelor la care sunt îndreptățite anumite categorii de angajați sau colaboratori;
 • prevenirea fraudelor.

iii. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate pot fi dupa caz urmatoarele 

 • date de identificare: nume, prenume, pseudonim (dacă este cazul), data si locul naşterii, codul numeric personal (CNP), seria şi numărul actului de identitate național sau internațional/pașaportului, precum și copia acestuia, adresa de domiciliu;
 • date de contact: adresa de corespondență (dacă este cazul), numărul de telefon, de fax, adresa de poştă electronică;
 • cetăţenia;
 • profesia, ocupaţia, denumirea angajatorului ori natura activităţii proprii (dacă este cazul), functia, vechimea la actualul loc de munca si vechimea totala in munca;
 • calitatea, deținerile și, după caz, puterile de reprezentare deținute în cadrul unor persoane juridice;
 • informații despre situaţia familială (inclusiv stare civilă, număr copii, persoane aflate în întreținere etc.);
 • informații despre situaţia economică şi financiară (inclusiv date despre venituri, eventuale depozite, date despre tranzacții bancare și istoricul acestora, date privind bunurile deţinute/aflate în proprietate-eventuale sarcini, servituti, dezmembraminte, precum și date referitoare la comportamentul de plată, eventuale credite sau alte obligatii de plata, gradul de indatorare);
 • imaginea (conținută în copia actele de identitate);
 • semnatura;
 • identificatori alocați de BTL – codul de Client BTL utilizat pentru gestiunea clientilor- servicii facturare;
 • date despre calitatea de persoana expusa public: informatii despre functia publica importanta detinuta si opinii politice (exclusiv in contextul obtinerii de informatii legate de persoana expusa public-PEP);
 • informații referitoare la activitatea frauduloasă/potențial frauduloasă, constând în date referitoare la acuzații și condamnări legate de infracțiuni precum fraudă, spălarea de bani și finanțarea actelor de terorism;
 • litigii;
 • calitatea de beneficiar real;
 • mandat semnaturi in banca-fisa specimen;
 • date despre relatia speciala cu Grupul BT sau cu BTL (date despre relatia speciala, calitate, functie, situatia personala, date despre membri de familie);
 • orice alte informatii care sunt necesare desfasurarii activitatilor BTL in scopurile expuse mai sus;
 • date despre bunuri mobile, imobile in cazul garantilor ipotecari
 • conturi bancare si disponibil in cazul garantilor cu depozit cash colateral;
 • date privind starea de sănătate, exclusiv în cazul în care prelucrarea unor asemenea date este necesară pentru dovedirea de către Clienți a situației dificile în care se află aceștia sau membrii familiilor lor, mai ales în vederea acordării unor facilități/amanari la plata ratelor.

BTL nu colecteaza de la clienti date sensibile privind etnia sau credintele religioase si nici date despre minori, cu exceptia cazului in care minorul face parte din structura unei persoane juridice.

i. Cine este o persoană fizică aflată în legătură cu solicitantul unui leasing BTL?

Sunt persoane fizice aflate în legătură cu solicitantul unui leasing (denumit și “solicitantul” sau “debitorul”) și formează același grup cu acesta, oricare dintre cele indicate mai jos: Solicitantul de leasing este o persoană fizică sau juridică care adresează BTL o cerere de creditare. Se consideră a fi solicitant de credit inclusiv soțul/soția/partenerul de viață/codebitorul/garantul solicitantului principal de credit.

 • a. Soțul/soția/partenerul de viață al solicitantului împreună cu societățile asupra cărora solicitantul deține controlul sau pe care le administrează;
 • b. Alți membri apropiați ai familiei solicitantului împreună cu societățile asupra cărora aceștia dețin controlul sau pe care le administrează, în măsura în care între aceștia și solicitantul de leasing sau între societățile pe care aceștia le controlează/administrează există o relație de: control direct sau indirect/influență dominantă/dependență economică;
 • c. Entitățile în care solicitantul exercită direct sau indirect controlul prin:
 • Deținerea a minim 50% din acțiuni/părți sociale;
 • Capacitatea de a obține majoritatea voturilor în cadrul AGA și/sau
 • Capacitatea de a numi/revoca majoritatea membrilor organelor de conducere, administrație sau de supraveghere

 • d. Entitățile în care solicitantul este administrat
 • e. Entitățile în care solicitantul este director general respectiv conducător în cazul fundațiilor/asociațiilor/organismelor publice
 • f. Societățile mamă/filialele societăților de la pct. c și d; Societăți aflate sub controlul societăților de la pct. c și d.
 • g. Administratorii și persoanele care exercită direct sau indirect controlul în societățile de la pct.c,
 • d și f exceptând cele menționate anterior
 • h. Persoana fizică şi/sau juridică care garantează cu bunurile sale (inclusiv veniturile în cazul codebitorului/garantului) finantarea solicitantului, dacă executarea acestor garanții ar afecta-o de așa manieră încât ar pune în dificultate capacitatea de plată a acesteia

ii. Scopurile în care prelucrăm datele aparținând persoanelor fizice din grupul unui debitor BTL 

Dacă sunteți o astfel de persoană, vă prelucrăm datele, după caz, în următoarele scopuri:

 • constituire grupuri;
 • evaluarea solvabilității, reducerea riscului de creditare, determinarea gradului de îndatorare a Clienților interesați de produsele de finantare ale BTL;
 • verificarea identității, inclusiv pentru confirmarea/infirmarea calității dumneavoastră de Client BTL;
 • realizarea și transmiterea de raportări către instituțiile competente să le recepționeze, în conformitate cu prevederile legale aplicabile BTL (precum, dar fără a se limita la: Centrala Riscului de Credit din cadrul BNR);
 • realizarea analizelor și ținerea evidențelor de gestiune economică, financiară și/sau administrativă a BTL;
 • administrarea în cadrul departamentelor interne a serviciilor și produselor oferite de BTL;
 • aparărea în justiție a drepturilor și intereselor BTL, soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări în care BTL este implicată;
 • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor și proceselor BTL, precum și realizarea activităților de audit sau investigații;
 • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate BTL de orice persoană și/sau de autorități sau instituții, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice și internet;
 • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
 • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic – a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
 • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată BTL și/sau expediate de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat;
 • prevenirea fraudelor.

În contexul analizării cererii de finantare a unui solicitant persoană fizică sau juridică, BTL prelucrează inclusiv datele dumneavoastră cu caracter personal, dacă vă includeți în oricare dintre categoriile de persoane fizice indicate mai sus (care fac parte din grupul debitorului), întrucât BTL este supusă obligațiilor legale de a stabili și analiza expunerea sa față de grupurile de clienți aflați în legătură, ca parte a analizei riscului de creditare.

De asemenea, în calitate de persoană declarantă, BTL va raporta aceste expuneri și componența grupurilor debitoare de clienți aflați în legătură către BNR, Centrala Riscului de Credit (doar acolo unde este cazul).

Aceste date ale dumneavoastră sunt necesare pentru a putea proceda la analiza solicitării/cererii de leasing, iar refuzul solicitantului de leasing (sau al dumneavoastră) de a le furniza sau de a fi prelucreate poate determina imposibilitatea de a analiza și/sau de a aproba finantarea.

Datele cu caracter personal ce vă aparțin se transmit/dezvăluie, după caz, către Centrala Riscului de Credit din cadrul BNR, precum și, cu respectarea principiului nevoii de a cunoaște, către entități din Grupul financiar BT și/sau către furnizori de servicii utilizați de BTL în cadrul procesului de analiză a cererii de finantare.

Perioada de păstrare a datelor dumneavoastră în evidențele BTL este egală cu cea a existenței unui grup/unor grupuri de clienți aflați în legătură din care faceți parte.

iii. Categorii de date cu caracter personal prelucrate persoanelor fizice din grupul unui debitor BTL 

 • date de identificare – nume, prenume, CNP; funcția, calitatea, deținerile și, după caz, puterile de reprezentare deținute în cadrul unor persoane juridice din grupul debitorului;
 • după caz, alte date aflate în evidențele BTL sau disponibile public, care sunt necesare pentru aducerea la îndeplinire a scopului referitor la analiza riscului de credit.

i. Cine este persoana vizata in acest caz? 

 • Sunteti o persoana fizica care achizitioneaza in nume propriu un bun din parcul propriu BTL;
 • Sunteti reprezentant legal sau conventional al unei persoane juridice de orice tipcare achizitioneaza un bun din parcul propriu BTL.

ii. Scopurile in care prelucram datele, pot fi dupa caz urmatoarele:

 • Verificarea identitatii, precum si pentru confirmarea calitatii de client BTL; Verificarea identității se realizează la stabilirea derulării unei relații de afaceri, fiind necesara identificarii si cunoasterii clientului, gestionarii contractului. În unitățile BTL sau a colaboratorilor BTL identitatea se verifică în baza actelor de identitate aflate în termenul de valabilitate, care trebuie prezentate în original;
 • încheierea, derularea si executarea contractelor vanzare-cumparare – datele personale ale solicitantului sunt prelucrate in evidentele BTL;
 • realizarea și transmiterea de raportări către instituțiile competente să le recepționeze, în conformitate cu prevederile legale aplicabile BTL;
 • realizarea analizelor si ținerea evidențelor de gestiune economică, financiară și/sau administrativă a BTL;
 • administrarea în cadrul departamentelor interne a serviciilor și produselor oferite de BTL;
 • colectarea debitelor și recuperarea creanţelor înregistrate de Clienți;
 • aparărea în justiție a drepturilor și intereselor BTL, soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări în care BTL este implicată;
 • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor și proceselor BTL, precum și realizarea activităților de audit sau investigații;
 • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate BTL de orice persoană și/sau de autorități sau instituții, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice și internet;
 • dovedirea cererilor/acordurilor/opțiunilor cu privire la anumite aspecte;
 • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic- a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
 • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată BTL și/sau expediată de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat;
 • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BTL și a spațiilor fizice în care BTL își desfășoară activitatea;
 • crearea sau analizarea de profiluri pentru imbunatatirea produselor/serviciilor BTL sau ale entitatilor din Grupul BT;
 • prevenirea fraudelor.
 • iii. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate pot fi dupa caz urmatoarele: 

  • date de identificare: nume, prenume seria şi numărul actului de identitate național sau internațional/pașaportului, adresa de domiciliu;
  • cetatenie;
  • date de contact: adresă de corespondență, adresă de e-mail, număr de telefon;
  • cod client;
  • cont bancar;
  • semnatura;

i. Cine este persoana vizata in acest caz? 

 • persoana fizica sau reprezentant legal sau conventional al unui client pentru care se elibereaza acorduri de sublease, subinchiriere;
 • persoana fizica (alta decat reprezentantul legal sau conventional) desemnata sa primeasca facturi, corespondenta BTL si alte informari;
 • persoana fizica terta ale carei date le prelucram in afara unei relatii directe cu BTL: sunteți inclus(ă) în această categorie de persoane vizate dacă orice dată cu caracter personal ce vă privește ne este dezvăluită/transferată de către clienți sau colaboratori BTL, în contextul relației acestora cu noi sau de către orice altă persoană. Datele dumneavoastră le prelucrăm în acest context în calitate de terț BTL, chiar dacă aveți și alte relații directe cu noi (ex. un solicitant de leasing BTL ne pune la dispoziție contractul de vânzare-cumpărare al bunului în care dumneavoastră figurați ca vânzător. În acest caz, datele din acest contract vi le vom prelucra în calitatea dumneavoastră de terț, chiar dacă sunteți de fapt și client BTL și vă prelucrăm datele și în alte scopuri, proprii relației contractuale pe care o aveți stabilită cu BTL).
 • Astfel, cu titlu exemplificativ, vă prelucrăm datele în calitatea dumneavoastră de terți BTL, dacă aparțineți oricăreia dintre următoarelor categorii de persoane fizice:

  a. membri ai familiei unui client BTL sau ai unui angajat BTL- este posibil ca, în anumite situații, Clienții să ne aducă la cunoștință date în legătură cu membri ai familiei lor, mai ales în contextul formulării și analizării unei cereri de finantare sau a derulării unui contract de leasing. Totodată, angajații BTL este posibil să pună la dispoziție date apaținând unor membri de familie, în diverse contexte legate de relația lor de muncă cu noi (ex. copii minori ai angajaților, alți membri ai familiei angajaților BTL);

  b. persoane fizice ale căror date sunt menționate pe diverse înscrisuri puse la dispoziția BTL– în cazul în care un client sau colaborator BTL sau orice alta persoană cu care BTL interacționează depune la/transmite către BTL diferite înscrisuri, în diferite situații (ex. adeverințe sau înscrisuri de orice tip care conțin date cu caracter personal ale semnatarilor sau, după caz, ale altor persoane menționate în cuprinsul înscrisurilor) BTL va prelucra aceste date având în vedere necesitatea de a păstra aceste înscrisuri, chiar dacă este posibil să nu aibă nevoie să prelucreze datele în altă formă decât stocarea lor;

  c. persoane în legătură cu care BTL primește solicitări/cereri de informații de la diverse instituții și/sau autorități publice, de la notari, avocați, executori judecătorești etc;

  d. orice alte categorii de persoane fizice ale căror date cu caracter personal ne sunt puse la dispoziție de către orice persoană cu care interacționăm sau care ajung în posesia noastră în orice alt mod.

  ii. Scopurile in care prelucram datele pot fi dupa caz urmatoarele

  • încheierea, derularea si executarea contractului – datele personale ale persoanelor desemnate sa primeasca corespondenta sunt prelucrate in evidentele BTL;
  • gestionarea relațiilor de muncă cu angajații BTL, inclusiv prevenirea si gestionarea situatiilor de conflict de interese ale angajatilor, după caz;
  • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor și proceselor BTL, precum și realizarea activităților de audit sau investigații;
  • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
  • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic- a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
  • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată BTL și/sau expediate de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat;
  • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BTL;
  • recuperarii fizice a vehiculelor aflate in proprietatea BTL;
  • prevenirea fraudelor.
 • iii. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate pot fi dupa caz urmatoarele 

  • date de identificare: nume, prenume, cod numeric personal (CNP);
  • date de contact: adresă de e-mail, număr de telefon, fax;
  • semnatura;
  • functia/calitatea;
  • relația dintre dumneavoastră și un client sau angajat BTL, după caz;
  • funcție deținută în cadrul unei persoane juridice;
  • orice alte date care ne sunt puse la dispoziție de orice persoană cu care interacționăm în cadrul activității noastre.

i. Cine este semnatar/persoană de contact din partea partenerilor contractuali BTL? 

 • Semnatarii sunt, de regulă, reprezentanții legali sau alte persoane desemnate de partenerii contractuali să semneze contractele încheiate cu BTL (indiferent dacă partenerii contractuali sunt Clienți BTL persoane juridice sau prestatori de servicii, colaboratori, furnizori de bunuri contractați de bancă);
 • Persoanele de contact sunt persoane desemnate de partenerul contractual și comunicate BTL de acesta pentru a păstra legătura în vederea bunei derulări a contractului, indiferent dacă datele acestora sunt sau nu menționate în cuprinsul contractului.

ii. Scopurile în care prelucrăm datele semnatarilor/persoanelor de contact din partea partenerilor contractuali BTL, dupa caz 

Dacă sunteți semnatar/persoană de contact din partea oricărui partener contractual al BTL, prelucrăm datele dumneavoastră, după caz, pentru:

 • încheierea și derularea în bune condiții a contractului încheiat cu partenerul contractual (de regulă acesta este angajatorul dumneavoastră), precum și în alte scopuri, în strânsă legatură cu încheierea și derularea contractului, respectiv:
 • realizarea și transmiterea de raportări către instituțiile competente să le recepționeze, în conformitate cu prevederile legale aplicabile BTL;
 • realizarea analizelor și ținerea evidențelor de gestiune economică, financiară și/sau administrativă a BTL;
 • aparărea în justiție a drepturilor și intereselor BTL, soluționarea litigiilor, investigațiilor sau oricăror altor petiții/plângeri/solicitări în care banca este implicată;
 • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor și proceselor BTL, precum și realizarea activităților de audit sau investigații;
 • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate BTL de orice persoana sau de autorități sau instituții, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice și internet;
 • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
 • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic – a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
 • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată băncii și/sau expediată de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat;
 • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BTL și a spațiilor fizice în care BTL își desfășoară activitatea;
 • prevenirea fraudelor;

iii.Categorii de date cu caracter personal prelucrate semnatarilor/persoanelor de contact din partea partenerilor contractuali 

Prelucrăm, de regulă, următoarele categorii de date cu caracter personal ce vă privesc, după caz:

Pentru semnatari:

 • date de identificare – nume și prenume;
 • funcție;
 • semnatură.

Pentru persoane de contact:

 • date de identificare – nume și prenume;
 • date de contact- număr de telefon (de serviciu) și/sau adresa de e-mail (de serviciu);
 • funcție.

i. Cine este un candidat BTL?

Sunteți un candidat pentru posturi disponibile la BTL dacă ne-ați transmis sau dacă am primit CV-ul dumneavoastră pentru a-l utiliza în scop de recrutare, direct de la dumneavoastră sau de la/prin intermediul altor persoane, sau dacă ne-ați adus la cunoștință în orice alt mod că sunteți interesat de ocuparea unor posturi BTL.

ii. Scopurile în care prelucrăm datele candidaților BTL 

Prelucrăm datele dumneavoastră, după caz, pentru:

 • recrutare pentru postul/posturile pe care doriți să îl ocupați/urmați în cadrul BTL, precum și în scopuri strâns legate de această activitate, precum:
 • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate BTL de orice persoană, precum și la cele adresate de autorități sau instituții, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice și internet;
 • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
 • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor și proceselor BTL, precum și realizarea activităților de audit sau investigații;
 • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic- a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
 • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată BTL și/sau expediată de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat;
 • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BTL;
 • prevenirea fraudelor.
 • În cazul în care veți aplica doar pentru un anume post, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de BTL doar în cadrul procesului de recrutare pentru respectivul post, urmând ca acestea să fie șterse la finalizarea respectivului proces de recrutare.

  În cadrul procesului de recrutare pot deveni relevante referințe de la angajatorii anteriori sau de la cadre didactice. Dacă BTLa va avea nevoie de acestea, vă va contacta pentru a vă solicita acordul de a obține aceste referințe în numele dumneavoastră. În cazul în care nu vă veți exprima consimțământul în acest sens, va fi necesar să obțineti chiar dumneavoastră aceste referințe, dacă veți dori să continuați procesul de recrutare.

  iii. Categorii de date cu caracter personal prelucrate candidaților BTL 

  Candidaților BTL le prelucrăm, de regulă, următoarele categorii de date cu caracter personal, așa cum sunt ele indicate în CV-ul depus la/transmis BTL:

  • date de identificare – nume, prenume;
  • vârsta, pentru verificarea eligibilității dumneavoastră de a deveni angajat BTL;
  • date de contact – adresa de e-mail și/sau număr de telefon;
  • date privind studiile și experiența profesională;
  • orice alte date relevante din CV.

i. Cine este/când vă prelucrăm date în calitate de petiționar BTL?

Sunteți o astfel de persoană dacă adresați BTL orice solicitare, pe orice canal, indiferent dacă aveți calitatea de client BTL, client indirect BTL sau dacă faceți parte din orice altă categorie de persoane fizice.

ii. Scopurile în care prelucrăm datele petiționarilor BTL

În funcție de situația și calitatea concretă pe care o aveți în relație cu BTL, când ne transmiteți o solicitare vă prelucrăm datele cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • verificarea identității, inclusiv în vederea confirmării/infirmării calității de client BTL;
 • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate BTL de orice persoană, precum și la cele adresate de autorități sau instituții, pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice și internet;
 • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor și proceselor BTL, precum și realizarea activităților de audit sau investigații;
 • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
 • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic- a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
 • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată BTL și/sau expediată de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat;
 • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BTL;
 • prevenirea fraudelor.

iii. Categorii de date cu caracter personal prelucrate petiționarilor BTL 

Pentru a înregistra, confirma primirea, analiza, formula și transmite răspuns la orice cereri/sesizări/reclamații pe care ni le adresați, prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • date de identificare: nume, prenume și alte date din această categorie pe care ni le puneți la dispoziție sau date personale pe care BTL este necesar să le prelucreze pentru identificarea petiționarului pentru a preveni dezvăluirea de informații confidențiale (inclusiv date cu caracter personal) către destinatari care nu sunt în drept să le recepționeze;
 • date de contact: adresă de corespondență, adresă de e-mail, număr de telefon;
 • după caz, orice alte informații despre care BTL are cunoștință și care sunt necesare pentru analizarea solicitărilor si/sau formularea si transmiterea raspunsurilor.

i. Cine este vizitator al website-urilor/paginilor de social media ale BT ?

Are această calitate orice persoană fizică care accesează website-ul www.btleasing.ro.

ii. Scopurile în care prelucrăm datele vizitatorilor website-ului BTL. 

Prin intermediul cookies sau a altor tehnologii similare prelucrăm datele dumneavoastră în calitate de vizitator al website-ului BTL în scopurile descrise pe larg în cadrul politicilor de cookies.

Dacă pe website-ul BTL înscrieți datele dumneavoastră în cadrul unor formulare de sesizări/cereri/reclamații, de aplicări pentru produse/servicii/campanii ale BTL, de abonare la newslettere din diverse domenii, prelucrăm datele înscrise în aceste formulare, după caz, pentru:

 • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate BTL de orice persoană;
 • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
 • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor și proceselor BTL, precum și realizarea activităților de audit sau investigații;
 • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic- a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
 • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată BTL și/sau expediată de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat;
 • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BTL;
 • prevenirea fraudelor.

Vă rugăm să aveți în vedere că abonarea sau dezabonarea vreunei adrese de e-mail introduse de dumneavoastră în formulare/câmpuri de tipul/cu denumirea „newsletter”, disponibile pe website-l BTL pentru a primi informații din diverse domenii de interes se gestionează prin intermediul respectivelor formulare online (abonarea) și respectiv din link-uri de dezabonare din cuprinsul mesajelor primite în urma abonării (dezabonarea).

iii. Categorii de date cu caracter personal prelucrate vizitatorilor website-ului BTL 

Dacă vizitați website-ul BTL vă vom colecta următoarele categorii de date cu caracter personal:

 • date prelucrate prin intermediul cookies;
 • adresa IP;
 • date despre echipamentul utilizat pentru accesarea website-ului.

De asemenea, în cadrul formularelor disponibile pe website-uri BTL colectăm, după caz:

 • date de identificare- nume, prenume;
 • date de contact- adresa de e-mail și/sau numărul de telefon.

Vă atragem atenția că website-ul BTL poate conţine link-uri către website-uri a căror politică de confidenţialitate/de prelucrare a datelor cu caracter personal este diferită de cea a BTL. Persoanele care trimit date cu caracter personal către oricare dintre aceste website-uri trebuie să fie conștiente că acestea cad sub incidenţa politicii de confidenţialitate/de prelucrare a datelor cu caracter personal a acelor website-uri, care recomandăm să fie citită. Politica BTL privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal nu se aplică informaţiilor furnizate pe respectivele website-uri, BTL nu are control asupra prelucrărilor datelor cu caracter personal pe care furnizorii acestor website-uri le realizează în propriile lor scopuri și nu își asumă nicio răspundere cu privire la aceste prelucrări.

i. Cine este prospect BTL?

Puteți avea calitatea de prospect BTL dacă ați solicitat în unitățile BTL, prin intermediul websiteurilor din portofoliul acesteia sau prin intermediul unor parteneri BTL informații despre produse/servicii BTL, ați inițiat contractarea acestora fără a finaliza această acțiune.

ii. Scopurile în care prelucrăm datele prospectilor BTL 

Dacă sunteți prospect BTL, vă prelucrăm datele, după caz, în următoarele scopuri:

 • verificarea identității, în vederea confirmării/infirmării calității de client BTL;
 • luarea de măsuri/furnizarea de informații sau răspunsuri la cererile/sesizările/reclamațiile de orice natură adresate BTL de orice persoană, precum și la cele adresate de autorități sau instituții pe orice canal, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicații electronice și internet;
 • efectuarea de analize interne (inclusiv statistice);
 • efectuarea controalelor de risc asupra procedurilor și proceselor BTL, precum și realizarea activităților de audit sau investigații;
 • arhivarea- atât în format fizic, cât și electronic- a documentelor, realizarea copiilor de siguranță (back-up);
 • realizarea de servicii de registratură și secretariat cu privire la corespondența adresată BTL și/sau expediată de aceasta, precum și pentru desfășurarea activităților de curierat;
 • asigurarea securității sistemelor informatice utilizate de BTL;
 • prevenirea fraudelor.

iii. Categorii de date cu caracter personal prelucrate prospecților BTL 

Dacă sunteți prospect BTL, după caz, vă prelucrăm de regulă:

 • date de identificare- nume, prenume, și, în unele cazuri, numai cu consimțământul
 • dumneavoastră sau dacă justificăm un interes legitim, codul numeric personal (CNP);

 • date de contact- adresa de e-mail și/sau număr de telefon.

Datele cu caracter personal le obtinem, de regula, direct de la persoanele vizate, in diverse ocazii si modalitati:

 • la momentul stabilirii si pe parcursul derularii relatiei de afaceri cu BTL, prin completarea de formulare sau depunerea de inscrisuri sau in orice alte modalitati;
 • prin completarea unor formulare disponibile pe website-ul BTL sau a altor entitati din Grup;
 • cand ni se solicita informatii, receptionam sesizari/reclamatii letric sau pe adresa de posta electronica a BTL precum si prin website;
 • cand se aplica pentru posturi disponibile in societate (ex: receptionarea de CV-uri pe adrese de posta electronica ale BTL, la sediul social);
 • prin inscrierea/ participarea la diverse concursuri/campanii organizate de BTL.

Indirect, putem afla date cu caracter personal ale persoanelor vizate de la/prin:

 • autoritati si institutii publice sau de interes public, banci, avocati, notari, executori judecatoresti, experti sau alte persoane care ne transmit sesizari/cereri;
 • imputerniciti ai persoanelor vizate in vederea deschiderii/derularii relatiei de afaceri cu BTL;
 • consultarea unor baze de date publice sau private, direct sau prin intermediul unor terti furnizori, cum ar fi, fara a ne limita, Oficiul National al Registrului Comertului, Centrala Riscului de Credit, Centrala Incidentelor de Plati, portalul instantelor de judecata din Romania administrat de Ministerul Justitiei, Buletinul Procedurilor de Insolventa;
 • alte entitati din Grupul BT, cu care persoanele vizate intra in relatii contractuale;
 • colaboratori ai societatii, care colecteaza in numele acesteia date ale persoanelor care doresc sa fie contactate de BTL pentru prezentarea unor produse/servicii de care acestea sunt interesate;
 • utilizarea de catre persoanele vizate a website-ului BTL.
 • orice alte persoane fizice ale căror date cu caracter personal ne sunt puse la dispoziție de către Clienți BTL, pentru a fi prelucrate în legătură cu relația noastră contractuală cu aceștia.

Ori de câte ori va exista posibilitatea obiectivă ca BTL să își îndeplinească în mod direct față de aceste persoane obligația de informare privind prelucrarea datelor lor, își va îndeplini această obligație. În unele cazuri însă, fie nu există posibilitatea obiectivă, fie ar implica un efort disproporționat pentru BTL să își îndeplinească direct acestă obligație, astfel încât BTL va afișa pe website-ul său – www.btleasing.ro – în cadrul Politicii de confidențialitate BTL, informarea dedicată tuturor categoriilor de persoane fizice ale căror date le prelucrează în cadrul activității de finantare. Pentru ca BTL să poată prelucra datele cu caracter personal cu transparența impusă de lege, orice Client care furnizează BTL, în orice context, date cu caracter personal aparținând altor categorii de persoane fizice, dacă are în mod obiectiv posibilitatea de a informa aceste persoane în legătură cu punerea la dispoziția BTL a datelor lor, se obligă să îndeplinească această obligație anterior momentului în care le transmite BTL.

BTL prelucreaza categoriile de date personale mentionate mai sus:

 • pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public (conform legislatiei aplicabile in domeniul cunoasterii clientelei pentru prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului)
 • pentru indepinirea obligatiilor legale ale BTLprevazute de acte normative precum, dar fara a se limita la:
 • legislatie in domeniul cunoasterii clientelei pentru prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului- Legea 129/2019 pentru prevenirea si combaterea spalarii banilor si finantarii terorismului, precum si pentru completarea unor acte normative, Regulamentul BNR 2/2019, OUG nr. 202/2008 privind punerea in aplicare a sanctiunilor internationale, Regulamentul BNR 28/2009 privind supravegherea modului de punere in aplicare a sanctiunilor internationale;
 • Legea 93/2009, in scopul respectarii cerintelor prudentiale de finantare;
 • Regulamentul BNR 20/2009 si Regulamentul BNR 17/2012, in scopul evaluarii eligibilitatii in vederea acordarii finantarii;
 • legislatiei ce se refera la pastrarea, depozitarea si arhivarea documentatiei contractuale, potrivit prevederilor legale;
 • legislatia aplicabila in domeniul auditului;
 • obligatii legale in legatura cu gestionarea relatiilor cu autoritatile publice sau cu alte persoane care presteaza un serviciu public (executori judecatoresti, notari, politie, instante judecatoresti, parchete, etc.).
 • indeplinirii masurilor intreprinse prin OUG 37/2020-in contextul evolutiei situatiei epidemiologice international determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2 (interes public major);
 • indeplinirii unor eventuale masuri intreprinse prin diverse reglementari menite sa asigure interesul general public in cazul intervenirii unor evenimente de forta majora (pandemii, cutremure, etc.);
 • pentru incheierea si derularea contractelor de leasing, pentru derularea oricaror raporturi juridice rezultate din contractele incheiate intre BTL si dumneavoastra sau societatea pe care o reprezentati
 • in temeiul interesului legitim al BTL, in cazuri precum, dar fara a se limita la:
 • comunicari referitoare la contract;
 • colectarea de debite/recuperare creante;
 • geolocalizarea autovehiculelor in leasing (aflate in proprietatea BTL)
 • prevenirea fraudelor, inclusiv prin schimb de date in cadrul Grupului BT;
 • in temeiul consimtamantului persoanelor vizate, pentru interogarea situatiei veniturilor acestora in evidentele ANAF, a expunerilor (creditelor) acestora in evidentele Centralei Riscurilor de Credit, precum si, dupa caz, in scop publicitar, in baza optiunilor exprimate pe formulare dedicate;

Cu exceptia cazurilor in care datele cu caracter personal sunt prelucrate in temeiul consimtamantului persoanelor vizate, si in unele cazuri in care temeiul prelucrarii il constituie interesul legitim, refuzul persoanelor de a le fi prelucrate datele de catre BTL vor face imposibila prestarea serviciilor solicitate sau a solutionarii cererilor acestora.

Datele personale prelucrate in scopurile mentionate anterior sunt dezvaluite sau, dupa caz, transferate in conformitate cu temeiurile legale aplicabile in functie de situatie si doar in conditii care asigura deplina confidentialitate si siguranta a datelor urmatoarelor categorii de destinatari:

 • agenti si societati de asigurare;
 • furnizori de servicii utilizati de BTL in cadrul procesului de finantare si de derulare a contractului (facturare electronica, prestatori servicii inmatricular
 • e, prestatori de servicii monitorizare GPS, furnizorul bunului obiect al contractului);

 • auditori;
 • entitati ale Grupului Financiar BT;
 • autoritati si institutii publice;
 • notari publici, avocati, executori judecatoresti;
 • reprezentanti ai BTL.
 • alti clienti BTL

Pe langa categoriile de destinatari mentionati mai sus, datele dumneavoastra personale sunt dezvaluite, dupa caz, catre urmatorii destinatari:

 • BNR;
 • Centrala Riscurilor de Credit (CRC) – BTL are obligatia legala de a raporta catre CRC informatia de risc de credit pentru fiecare debitor care indeplineste conditia de a fi raportat (cuprinde datele de identificare ale unui debitor persoana fizica sau persoana juridical nonbancara, si operatiunile in lei si in valuta prin care BTL se expune la risc fata de acel debitor, respective sa fi inregistrat fata de acesta un risc individual);
 • Centrala Incidentelor de Plati;
 • ANAF (pentru consultarea bazei de date a MFP-ANAF in cazul in care v-ati exprimat acordul in acest sens pe formularul dedicat);
 • angajatorul dumneavoastra (in cazul in care faceti dovada veniturilor dumneavoastra cu o adeverinta de venit de la angajator);
 • SRPCIV (pentru datele necesare inmatricularii bunului).
 • RNPM (Registrul National de Publicitate Mobiliara) pentru inscrierile referitoare la operatiunea de leasing;
 • FNGCIMM (Fondul National de Garantare a creditelor pentru IMM), dupa caz, se transmit datele reprezentantilor legali, semnatari ai contractelor de leasing;

De regula BTL va transfera doar in state apartinand Uniunii Europene (UE) sau Spatiului Economic European (SSE) date cu caracter personal.

Atunci când este necesar pentru aducerea la îndeplinire a obiectelor contractelor încheiate cu Clienții BTL și numai în situații specifice sau în baza unor garanții adecvate, BTL poate transfera datele cu caracter personal si catre tari terte sau, după caz, catre organizatii internationale, precum, dar fara a se limita la:

 • autoritati fiscale din tari terte;
 • organizatii internationale;
 • parteneri contractuali (de exemplu producatorii sau furnizorii bunurilor pe care BTL le finanteaza in relatia cu clientii sai).

În situația în care este necesar să transferam date cu caracter personal către țări terțe/organizații internaționale și în alte circumstanțe, BTL va proceda în acest sens numai cu garanțiile prevăzute legal pentru aceste transferuri.

 • In scopul verificarii obiective a indeplinirii conditiilor de eligibilitate pentru aprobarea cererii de finantare, in cazul utilizatorilor persoane fizice, BTL prelucreaza datele personale intr-un sistem propriu („sistemul”). In acest sistem sunt introduse si analizate datele cu caracter personal privind varsta solicitantului, vechimea la actualul loc de munca, functia detinuta, durata totala de incadrare in munca, numar de persoane aflate in intretinere, starea civila, studii, proprietati detinute, existenta altor credite/carduri de credite, existenta unor depozite bancare, relatia cu operatorul (client nou sau existent), avansul acordat, perioada finantarii, impreuna cu celelalte date completate in cererea de creditare si cu informatii rezultate din verificari efectuate in evidentele proprii sau respectiv, nivelul obligațiilor de plata lunare conform declarației personale din cadrul cererii de finantare, istoricul de plata in cazul altor credite. In urma analizarii acestor date, sistemul BTL stabileste daca va incadrati in conditiile de eligibilitate pentru acordarea in limitele gradului de indatorare maxim. Pe baza rezultatului emis de sistem, caruia i se alatura rezultatul verificarii situatiei dumneavoastra personale relevante, BTL stabileste daca sunt indeplinite conditiile de eligibilitate stabilite prin reglementarile sale interne si va lua decizia de aprobare sau respingere a cererii de creditare, decizie care este bazata pe analiza efectuata de angajatii acesteia (interventia umana).
 • Este bine sa stiti ca aceasta forma de prelucrare vizeaza doar clientii utilizatori persoane fizice.

 • conform prevederilor legale, acordarea produselor de creditare este condiționată de existența unui anumit grad de îndatorare al solicitanților. Pentru determinarea eligibilității de a contracta un produs de creditare raportat la gradul de îndatorare, acesta va fi determinat pe baza unor criterii automate, pornind de la nivelul veniturilor și al cheltuielilor pe care le înregistrează solicitantul;
 • pentru determinarea profilului de risc al clientilor, in conformitate cu obligatiile stabilite in sarcina BTL prin legislatia aplicabila in domeniul prevenirii spalarii banilor si finantarii terorismului Pentru aplicarea măsurilor de cunoaștere a clientelei în scopul prevenirii și combaterii spălării banilor și al finanțării terorismului, se vor efectua verificări în bazele de date cu persoanele acuzate de finanțare a actelor de terorism sau, după caz, cu persoane cu risc ridicat de fraudă și, dacă Clienții se regăsesc înscriși în aceste evidențe, BTL își rezervă dreptul de a refuza intrarea în relație de afaceri cu aceștia;

Trebuie sa stiti ca datele pe care le prelucram nu sunt supuse unor decizii luate exclusiv pe baza unor prelucrari automatizate.

BT Leasing are obligatia legala de a raporta catre Centrala Riscurilor de Credit (CRC) informaţia de risc de credit pentru fiecare debitor care îndeplineşte condiţia de a fi raportat, respectiv să fi înregistrat faţă de acesta un risc individual si care va fi mentinuta in evidentele CRC pe o perioada de 7 ani de la data inscrierii creditului.

In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate in prezenta politica referitoare la prevenirea spalarii banilor si finantarii terorismului, BTLva prelucra datele cu caracter personal pe durata derularii relatiilor contractuale, precum si ulterior in vederea conformarii cu obligatiile legale aplicabile, pe o perioadă care de regula este de 5 ani de la încetarea relaţiei (legea privind prevenirea si sanctionarea spalarii banilor si al combaterii terorismului), iar in ceea ce priveste documentele justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiară pe o perioada de 10 ani, cu începere de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia au fost întocmite (legea contabilitatii). In cazul respingerii cererii de finantare, datele cu caracter personal vor fi pastrate pentru 5 ani de zile. In scopul dovedirii faptului că s-au recepționat sesizări/reclamații/solicitări de informații/măsuri și că s-au formulat și transmis răspunsuri la acestea, datele aferente acestor petiții vor fi păstrate în evidențele BTL (împreună cu datele cu caracter personal cuprinse în acestea) atât în format hârtie, cât și electronic, pe perioada relației de afaceri pentru clienții BTL, respectiv pentru o perioadă necesară îndeplinirii scopului în care au fost prelucrate (formularea răspunsului/furnizarea informațiilor), plus o perioadă de 3 ani- termenul legal de prescripție în cazul în care datele nu aparțin unor clienți BTL. Datele cu caracter personal prelucrate candidaților BTL vor fi păstrate până la finalul procesului de recrutare pentru postul disponibil sau, în cazul în care candidații s-au arătat interesați să fie contactate pentru mai multe posturi care li s-ar potrivi, datele din CV-uri și alte înscrisuri pe care le-au pus la dispoziția BTL în acest scop vor fi păstrate pentru o perioadă de cel mult 1 an, dacă în acest interval de timp nu se solicită ștergerea lor din evidențele noastre. Acest termen poate fi prelungit cu acordul candidatului.

Orice alte date cu caracter personal prelucrate de BTL în alte scopuri indicate vor fi păstrate pentru perioada necesară aducerii la îndeplinire a scopurilor pentru care au fost colectate la care se pot adăuga termene neexcesive, stabilite conform obligațiilor legale aplicabile în domeniu, inclusiv dar fără limitare la dispozițiile în materia arhivării.

In conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016-Regulamentul General privind Protectia Datelor, in calitate de persoana vizata va sunt recunoscute si dispuneti de urmatoarele drepturi:

 • a.Dreptul la informare reprezinta dreptul dumneavoastra de a primi de la BTL informatii clare, concise, transparente, inteligibile si usor accesibile, cu privire la felul in care BTL utilizeaza datele cu caracter personal, precum si cu privire la drepturile pe care le aveti. Indeplinirea acestei obligatii de informare se realizeaza prin prezenta Politica de prelucrare a datelor personale.
 • b.Dreptul de acces la date reprezinta dreptul dumneavoastra de a avea acces la datele personale, de a primi din partea BTL confirmarea ca prelucram sau nu prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, precum si sa obtineti de la BTL o copie a acestor date, astfel incat sa aveti posibilitatea de a verifica daca BTL le prelucreaza in conformitate cu prevederile regulamentului mai sus amintit. In urma unei cereri formulate de catre dvs., BTL furnizeaza o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii, orice alte copii ulterioare solicitate putand fi supuse taxarii.
 • c.Dreptul la rectificare reprezinta dreptul dumneavoastra de a obtine de la BTL, fara intarziere nejustificata, rectifcarea datelor cu caracter personal inexacte, eronate. De asemenea, in anumite situatii, tinand seama de scopurile in care au fost prelucrate de catre BTL aceste date, aveti dreptul de a ne solicita si de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.
 • d.Dreptul la retragerea consimțământului: persoanele vizate pot să își retragă oricând consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal prelucrate pe bază de consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrărilor realizate anterior acestui moment.
 • e.Dreptul la stergerea datelor (sau “dreptul de a fi uitat”) reprezinta dreptul de a obtine de la BTL stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care nu mai exista un motiv pentru prelucrarea de catre BTL a acestor date si numai in masura in care sunt indeplinite urmatoarele conditii:
 • datele dumneavoastra cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 • va retrageti consimtamantul in baza caruia BTL a prelucrat datele dumneavoastra si nu mai exista niciun alt temei juridic pentru prelucrarea acestora;
 • va opuneti prelucrarii de catre BTL a datelor dumneavoastra si nu mai exista niciun motiv legitim care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea;
 • datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal de catre BTL;
 • datele dumneavoastra trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care revine BTL in temeiul dreptului Uniunii sau a dreptului intern.

Cu toate acestea, dreptul la stergerea datelor nu este un drept absolut astfel ca, desi aveti dreptul de a ne solicita stergerea datelor dumneavoastra cu caracter personal, s-ar putea ca noi sa avem o obligatie legala sau alt motiv pentru care sa fim nevoiti sa prelucram in continuare datele cu caracter personal.

 • f.Dreptul la restrictionarea prelucrarii reprezinta dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii ulterioare in oricare dintre urmatoarele cazuri:
 • contestati exactitatea datelor pe care le prelucram, caz in care prelucrarea va fi restrictionata pe perioada care ne este necesara pentru efectuarea verificarii exactitatii datelor pe care le contestati;
 • prelucrarea de catre BTL a datelor este ilegala, iar dumneavoastra nu doriti ca noi sa stergem aceste date, ci doriti doar sa restrictionam utilizarea lor;
 • BTL nu mai are nevoie de datele personale, dar dumneavoastra le solicitati pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;
 • va opuneti prelucrarii datelor dumneavoastra de catre BTL, in conformitate cu prevederile art. 21 alin. 1 din Regulamentul UE679/2016.

Pe durata de timp cat prelucrarea datelor dumneavoastra este restrictionata, datele personale vor fi pastrate in continuare in evidentele BTL, dar BTL nu le va mai putea folosi pe durata restrictionarii si acestea vor fi marcate ca fiind “restrictionate la prelucrare”. In cazul in care ati obtinut restrictionarea prelucrarii, veti fi informat de catre BTL inainte de ridicarea restrictiei de prelucrare a datelor dumneavoastra.

 • g.Dreptul la opozitie reprezinta dreptul ca, in orice moment, sa va opuneti prelucrarii de catre BTL a datelor personale, din motive care tin de situatia dumneavoastra particulara. Drept urmare, BTL nu va mai putea prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, cu exceptia cazului in care vom putea demonstra ca avem motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor dumneavoastra, precum si in cazul in care scopul prelucrarii este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instant.
 • h.Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produc efecte in ceea ce va priveste sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Cu toate acestea, cele mentionate anterior nu se aplica in cazul in care decizia: i) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre dumneavoastra si BTL; ii) prelucrarea automata este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica BTL si care prevede si masurile corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor dumneavoastra legitime (cel putin dreptul de a obtine interventia umana din partea BTL, dreptul de a va exprima punctul de vedere si dreptul de a contesta decizia).
 • i.Dreptul la portabilitatea datelor: persoanele vizate pot solicita, în condițiile legii, ca BTL să le furnizeze anumite date cu caracter personal într-o formă structurată, utilizată frecvent și care poate fi citită în mod automatizat. Dacă persoanele vizate solicită, BTL poate transmite respectivele date unei alte entități, dacă este posibil din punct de vedere tehnic.
 • j.Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: persoanele vizate au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în cazul în care consideră că le-au fost încălcate drepturile: Autoritatea Națională pentru 44 Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod poştal 010336 Bucureşti, România anspdcp@dataprotection.ro

Pentru exercitarea drepturilor menționate la punctele a) – i) de mai sus, sau pentru orice întrebări despre prelucrarea datelor cu caracter personal realizată de BTL, va puteti adresa cu o cerere scrisa, trimisa la sediul BT Leasing Transilvania IFN S.A. din Mun. Cluj-Napoca, str. C. Brancusi, nr. 74-76, et.1, jud. Cluj, cu mentiunea “in atentia responsabilului cu protectia datelor (DPO)” sau pe cale electronica, la adresa de e-mail a responsabilului cu protectia datelor dpo@btleasing.ro.

Aplicam un cadru intern de standarde si politici optime pentru a pastra siguranta datelor dvs. Acestea sunt actualizate periodic pentru a respecta reglementarile ce ne sunt aplicabile. In mod specific si conform legii, luam masuri tehnice si organizatorice adecvate (politici si proceduri, securitate informatica etc) pentru a asigura confidentialitatea si integritatea datelor dvs cu caracter personal si a modului in care sunt prelucrate. In plus, angajatii BTL si operatorii imputerniciti ai BTL, au obligatia de a pastra confidentialitatea si nu pot divulga datele dvs. cu caracter personal in mod ilegal sau inutil. Garantam ca BTL nu va vinde datele cu caracter personal pe care le-a colectat de la persoanele vizate si ca nu va transmite aceste date decat celor in drept sa le cunoasca, cu respectarea principiilor si obligatiilor stabilite legal.

De asemenea, BTL nu va permite accesul la aceste date decat furnizorilor de servicii imputerniciti, care au nevoie sa le cunoasca in vederea prestarii serviciilor si pentru care au incheiate contracte cu BTL. Acestia vor prelucra datele personale in numele si pentru BTL, numai in conformitate cu instructiunile primite de la aceasta si numai respectand cerintele de securitate si confidentialitate in limitele impuse.

Prezenta politica este revizuita in mod regulat pentru a garanta drepturile persoanelor vizate si pentru a imbunatati modurile de prelucrare si protectie a datelor cu caracter personal.